Screen%20shot%202019 08 06%20at%204.08.41%20pm.jpg
Samson seal face
Raz Lederman, edited