180528 hattusha the hittite capital 111006.jpg
Gates that the Hittite capital of Hattusha
Francesco Bandarin [CC BY-SA 3.0-igo]